Posts Tagged ‘ליקויי בניה’

תביעות ליקויי בניה מקבלן

תביעות בנושא ליקויי בניה  מוגדרות כתביעות ‘אי התאמה’ שבין המפרט לממכר. אי התאמה כאשר לדוגמא, הוזמן כיור X הגיע כיור Y או כלל לא הותקן או אי התאמה בין מפרט תקין למפרט לקויי (הותקן מעקה שאינו עומד בתקן הגובה הנדרש או חומר הבידוד אינו עומד בתקן וכתוצאה מכך קיימת רטיבות בקירות). במאמר זה נעמוד על מרבית הדרישות שעל הדייר לקיים על מנת שתביעתו בגין ליקויי בניה מהסוג של אי התאמה בין מפרט תקין ללקויי תצלח.

פיצוי על ליקויי בניה שלא נכללו בכתב תביעה

פיצוי על ליקויי בניה שהדיירים בתל אביב-תובעים כלל לא הזכירו בכתב התביעה ישולמו במידה והוסכם כי מומחה ביהמ”ש יבחן את כלל הליקויים ולא יוגבל לסוג ליקויים ספציפי או למסגרת ליקויים קבועה.

בפסיקה קיימת הבחנה בין חוות דעת מומחה אשר לגביה הסכימו הצדדים כי תתייחס לליקויים ספציפיים בלבד:פיצוי על ליקויי בניה שלא נכללו בכתב תביעה

פיצוי בגין ליקויי בניה שלא נכללו בכתב תביעה

ביהמ”ש המחוזי בירושלים פסק כי קבלן יחוייב לשלם לתובעים גם בגין ליקויי בניה שאיתר מומחה מטעם ביהמ”ש וזאת למרות שליקויים אלו לא הופיעו בכתב התביעה.

מומחה מטעם ביהמ”ש סוקר ומגיש חוות דעת לגבי כל הממצאים שגילה באותו נכס. הזמנת מומחה מטעם ביהמ”ש מחייבת את הצדדים ואם המחלוקת בין הנצים לא הוכרעה קודם לכן, לא יוכלו הצדדים להלין לגבי הממצאים.

פיצוי על ליקויי בניה בתל אביב

בפס”ד מיום 2002, קבע ביהמ”ש כי ככל שהליקויים שנמצאו אינם נובעים משימוש לא סביר או בלאי לא סביר יש לייחסם לליקויי בניה המזכים בפיצוי.

מומחה מטעם ביהמ”ש אינו מוגבל בקביעותיו לחוו”ד מטעם הצדדים. במקרה זה  וחרף העובדה כי במסמך שקיבל מטעם הרוכשים מצויינים הליקויים המצויים במחלוקת, המומחה לא מוגבל לבדיקת ליקויים אלו בלבד.

כב’ השו’ עזרא קמא מפנה לפס”ד ע”א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע”מ נ’ מונטירבי ואח’ העוסק בדיון בדבר מבחן הביקורת של ביהמ”ש על ממצאיי המומחה מטעם ביהמ”ש.

מראה מקום לפס”ד ת”א 44/93 שושנה יוסף ואח’ נ’ חפציבה בע”מ ואח’.

פיצוי בגין ליקויי בניה לגביהם בלבד הסכימו הצדדים שחוות דעתו של המומחה תתייחס

כאשר הצדדים הסכימו ביניהם כי חוות דעת המומחה תתיחס רק לליקויים ספציפיים או לליקויים שכללו התובעים בכתב התביעה, יכבד ביהמ”ש הסכמה זו.

ב’ השו’ יצחק מילנוב(שלום ירושלים) דן בסוגיה זו בקצרה  (3274/98 – מיום 27.09.2002) ומצוטט מדברי השו’ מ’ חשין (1772/99):

“סבורני כי במקרה כמו זה שלפנינו, שהמומחה מונה על ידי בית המשפט, בהסכמת הצדדים, הדבר תלוי בהסכמה, המפורשת או המשתמעת, של בעלי הדין, בדבר תפקידו והיקף קביעותיו של המומחה המוסכם”. (כב’ השופט מ’ חשין ע”א 1772/99, שם, 207 פיסקה 6).

ומצוטט מדברי המלומד ג’ טדסקי (פירוש לחוק החוזים,  א’ זמיר:נ חוק המכר (דירות) , התשל”ג-1973) עמ’540:

“… כאשר מתמנה מומחה מטעם בית-המשפט, ובחוות דעתו הוא מצביע על ליקויים שלא פורשו בחוות-הדעת של המומחה מטעם התובעים… בתי המשפט מאפשרים על-פי-רוב לקונים להסתמך על הליקויים שפורטו בחוות-הדעת המאוחרת. אפשרות זו כפופה, עם זאת, לתוכן ההסכמה של הצדדים בעת מינויו של המומחה המוסכם; ואם הוסכם שהמומחה יוגבל לבדיקת הליקויים ואי-ההתאמות בכתב-התביעה יכבד בית המשפט הגבלה זו”

בנוסף, ס’ 4א(א) קובע כי האחריות לליקויי בניה תחול על הקבלן בהתקיים תנאים אותם נדרש התובע. תנאי סף חשוב הוא להודיע על הליקויי לקבלן. הוספת ליקויים חדשים על אלו שאותרו ולגביהם עודכן הקבלן נוגדת את תכלית הס’ (שם).

!24h !24h

24 שעות

במקרים דחופים

03-6830068

 

© כל הזכויות שמורות 
המידע המוגש באתר AS IS ערוך לנוחיות המשתמש בלבד. אין לעשות כל שימוש בתוכן המוצג ללא קבלת אישור מראש ובכתב.

חלמיש עורכי דין
דוא"ל: office@halamish-law.co.il 
כתובתנו: קרליבך 10 תל אביב
קומה 2, מיקוד 6473001

טלפון:03-6830068 פקס:03-6830069

logo

מפת אתר
דילוג לתוכן